กอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในการขับเคลื่อนการจัดการน้ำเสียและขยะชุมชนสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ รุ่นที่ 1

98

วันที่ 18 มิ.ย.62 เวลา 08.45 น. ณ ห้องประชุม เทศบาล ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รอง ผวจ.นนทบุรี เป็นประธาน พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในการขับเคลื่อนการจัดการน้ำเสียและขยะชุมชนสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ รุ่นที่ 1 โดยความร่วมมือระหว่าง สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อฝึกอบรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้มีความรู้เกี่ยวสถานการณ์คุณภาพน้ำในพื้นที่ กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม แนวทางการจัดการน้ำเสียและขยะชุมชน และการปรับปรุงคุณภาพน้ำ มีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี รองคณบดีและคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รักษาราชการแทนนายอำเภอบางใหญ่ นายกเทศมนตรีตำบลบางใหญ่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบางม่วง กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) ประชาชนจากตำบลบางใหญ่และตำบลบ้านบางม่วง จำนวน 150 คน เข้าร่วมโครงการ