สำนักจเร กอ.รมน. เดินทางไปตรวจการปฏิบัติและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน.จังหวัดสุราษฏร์ธานี

71

วันที่ 26 มิ.ย. 62 พล.ต. ไพรุจน์  คำชุม ผช.จเร กอ.รมน เป็นหัวหน้าชุดตรวจ สำนักจเร กอ.รมน. เดินทางไปตรวจการปฏิบัติและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน.จังหวัด ส.ฏ. โดยมี นาย ประเวศ  ไทยประยูร รอง ผวจ./รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ฏ. ( พ. ), พ.อ. สมเดช  โยธา รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ฏ. ( ท. ) และหัวหน้าส่วนราชการ กอ.รมน. ให้การต้อนรับพร้อมชี้แจงการปฏิบัติราชการ ปัญหาข้อขัดข้องและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุม สนง.กอ.รมน. ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด  ผลการตรวจการปฏิบัติและประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามวัตถุประสงค์การตรวจราชการของ สำนักจเร กอ.รมน. ทุกประการ