สำนักจเร กอ.รมน. เดินทางไปตรวจการปฏิบัติและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน.จังหวัดชุมพร

113

วันที่ 25 มิ.ย. 62 พล.ต. ไพรุจน์  คำชุม ผช.จเร กอ.รมน เป็นหัวหน้าชุดตรวจ สำนักจเร กอ.รมน. เดินทางไปตรวจการปฏิบัติและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน.จังหวัด ช.พ. โดยมี  พ.อ. จำรัส  สังขะวร รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.พ. ( ท. ) และหัวหน้าส่วนราชการ กอ.รมน. ให้การต้อนรับพร้อมชี้แจงการปฏิบัติราชการ ปัญหา ข้อขัดข้องและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชุมพร และได้เข้าเยี่ยมคารวะพร้อมหารือข้อราชการกับ นายวิบูลย์  รัตนาภรณ์วงศ์ ผวจ./ผอ.รมน.จังหวัด ช.พ. และเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด  ผลการตรวจการปฏิบัติและประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามวัตถุประสงค์การตรวจราชการของ สำนักจเร กอ.รมน. ทุกประการ