ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานตามแผนสกัดกั้นยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

35

รายละเอียด