บัญชีรายชื่อนายทหารราชองครักษ์ และนายตำรวจราชองครักษ์ ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน และพระตำหนัก จิตรลดารโหฐาน และเรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท

333

รายละเอียด