กอ.รมน. จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่รับทราบปัญหา บ้านท่าเมือง ต.ท่าเมืองอำเภอดอนมอแดง

157

วันที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 1000 นาฬิกา โดยพันเอก สรชัช สุทธิสนธิ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี (ฝ่ายทหาร) ลงพื้นที่รับทราบปัญหา บ้านท่าเมือง ต.ท่าเมืองอำเภอดอนมอแดง เพื่อนำอาหารสัตว์(ฟางข้าว) จำนวน 600 ก้อน และถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด มอบให้ประุชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยประชาชนมีความดีใจได้รับความช่วยเหลือและขอขอบคุณ ที่เล็งเห็นความสำคัญ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย