กอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่พิจารณาความเป็นผู้ยากไร้ ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่ทำกิน ของราษฎร

167

กอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อบันทึกปากคำและตรวจสอบหลักฐาน ในการพิจารณาความเป็นผู้ยากไร้ ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่ทำกิน ของราษฎรจำนวน 187 ราย (จำนวน 5 กลุ่ม) ในเขตอุทยานแห่งชาติไทรทอง ท้องที่ ต.ห้วยแย้ และต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ และราษฎรที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 3 กลุ่ม(กลุ่มซอกตะเคียน 37 ราย,กลุ่มหินรู 81 ราย ูและกลุ่มหนองผักแว่น 40 ราย) รวม158 ราย