พิธีบำเพ็ญกุศลถวายป็นพระราชกุศลวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารรื่นฤดี กรุงเทพฯเมื่อ 13 ต.ค.62

282