กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ เปิดการปฐมนิเทศกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ กอ.รมน. 6 จังหวัด ครั้งที่ 1

549

ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ(ผอ.สง.ปรมน.ทร.) เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ กอ.รมน. 6 จังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 63 ณ มนต์เสน่ห์ ริเวอร์แคว รีสอร์ทแอนด์สปาร์ อ.เมืองกาญจนบุรี จว.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 25-26 พ.ย. 62โดยการปฐมนิเทศครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศซึ่งเป็นกำลังพลที่บรรจุใน สง.ปรมน.ทร. และกำลังพลจาก นขต.ทร. ที่ได้รับคำสั่งไปช่วยปฏิบัติราชการที่ กอ.รมน. ได้รับทราบสิทธิ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติราชการของ กอ.รมน.ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

#https://www.facebook.com/SPMISOC