กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกิจกรรม ติดริบบิ้นขาว เนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล

459

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องรับรอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พันเอก วัฒนา กรมขันธ์ รองผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานกิจกรรมติดริบบิ้นขาว เพื่อเป็นสื่อสัญลักษณ์ของการดูแลปกป้องคุ้มครองและเลือกปฏิบัติต่อเด็กและสตรีในทุกรูปแบบ เนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีโดยมี ผู้บังคับบัญชา ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรรมการศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ องค์กรเครือข่ายเด็ก นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดยะลา และกลุ่มสตรีในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ เมื่อปี พ.ศ. 2542 มติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้ วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นห้วงวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ตามที่สหประชาชาติได้ขอความร่วมมือประเทศสมาชิกทั่วโลก เพื่อให้ตระหนักและระลึกถึงเด็กสตรีที่ได้รับความรุนแรง โดยตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้จัดรณรงค์กิจกรรมในหลายรูปแบบเพื่อให้เด็กและสตรีได้รับการปกป้องคุ้มครองรวมถึงการเข้าถึงสิทธิความเสมอภาคระหว่างเพศ องค์กรหัวใจดวงใหม่ NM NeO – Mina จึงร่วมกับศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดโครงการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ของผู้หญิงชายแดนใต้ Women Equality in Deep South ซึ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีหน่วยงานภาครัฐให้ความสำคัญ พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเยาวชนและสตรีเข้ามามีบทบาทส่วนร่วมในการแก้ปัญหาร่วมกัน และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป