กอ.รมน. ร่วมประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหาแนวทางความร่วมมือด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ 3 จชต.

147

วันนี้ (8 ธ.ค. 62) พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่า กอ.รมน. โดย กอ.รมน.ภาค 4 สน. ได้ดำเนินการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประสานความร่วมมือด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ 3 จชต. เพื่อกำหนดกรอบมาตรการการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมติดตามผลการเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ นอกจากนี้ที่ประชุมฯ ได้หารือร่วมกับศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจหน่วยกรมทหารพรานที่ 43  เกี่ยวกับขั้นตอนการซักถามผู้ต้องสงสัย รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาตามหลักพื้นฐานของกฎหมาย, กระบวนการทำงาน     ของเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ขั้นตอนการรับตัวผู้ต้องสงสัย, การควบคุมตัว, การรักษาพยาบาล ตลอดถึงการตรวจร่างกาย โดยจะอยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด สามารถตรวจสอบได้จากกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ทุกจุดของศูนย์ซักถามฯ ภายหลังการร่วมประชุมฯ ผอ.รมน.ภาค 4 ได้นำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตรวจเยี่ยม ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 พร้อมยืนยันว่าจะให้ความสำคัญเรื่องการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อประชาชนในพื้นที่ จชต. และให้ความร่วมมือกับกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเรื่องร้องเรียนทุกกรณีอย่างทันเหตุการณ์ โดยกรรมการสิทธิฯและพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสอบ การดำเนินการได้ตลอดเวลา  สำหรับการร่วมประชุมฯ และลงพื้นที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในครั้งนี้ ทำให้ได้รับทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมผู้ต้องสงสัยอย่างละเอียดทุกขั้นตอน และมีความเชื่อมั่นว่าทุกฝ่ายได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจริงใจ โปร่งใสเป็นธรรม ตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ลดความหวาดระแวงระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชน เพื่อทำให้สถานการณ์เกิดความสงบเรียบร้อยสามารถดำเนินชีวิตร่วมกัน ของคนไทยพุทธ-มุสลิม ในพื้นที่ สร้างความสันติสุขกลับคืนเหมือนในอดีตที่ผ่านมา