กอ.รมน.จังหวัดสมุทรสงคราม ประชุมเตรียมความพร้อม ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 12 ธ.ค.

143

เมื่อ 12 ธ.ค.62 กอ.รมน.จังหวัดสมุทรสงคราม โดย พ.อ.จิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ส.(ท) เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมแม่กลองชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายชรัส บุญณสะ ผอ.รมน.จังหวัด ส.ส./ผวจ.สมุทรสงคราม เป็นประธาน เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดอุบัติเหตุทางถนนได้ตามเป้าหมายที่กำหนด มีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ เข้าร่วมประชุม ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย