กอ.รมน.จังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรม “วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ” ประจำปี 2562 จังหวัดน่าน เมื่อ 26 ธ.ค.62

73

พ.อ.รุศมนตรี จิณเสน รองผอ.รมน.จังหวัดน่าน (ท) มอบหมายให้ พ.อ. พงศ์ศิริ พงศ์อาริยะมงคล หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.ฯ ได้นำกำลังพล จนท.กอ.รมน.จังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดความสูญเสียจากภัยหนาว, ภัยแล้ง, วาตภัย, อัคคีภัย, แผ่นดินไหว, ไฟป่าหมอกควัน และอุบัติเหตุทางถนน เนื่องใน “วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ” ประจำปี 2562 จังหวัดน่าน โดยมี นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผวจ.น่าน/ผอ.รมน.จังหวัด น่าน เป็นประธานฯ มีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ทหาร.ตำรวจ,ส่วนราชการ,หน่วยงานบรรเทาสาธารณะภัย,ภาครัฐ,ภาคเอกชน,ผู้นำชุมชน และนักเรียนนักศึกในพื้นที่ กว่า 500 คน นำยุทโธปกรณ์เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน ณ มทร.ล้านนาน่าน ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จังหวัดน่าน ในการจัดกิจกรรมฯในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และมีความพร้อมที่จะรับสถานการณ์สาธารณภัยต่างๆ ตลอดถึงมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีเกิดภัยพิบัติต่างๆ ในพื้นที่