การประชุม นขต.กอ.รมน. ครั้งที่ 1/2563

304

การประชุม นขต.กอ.รมน. ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารรื่นฤดี กอ.รมน. เมื่อ 21 ม.ค. 63            โดยมี พล.อ.ธีรวัฒน์  บุญยะวัฒน์ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธี