พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ พร้อมด้วยกำลังพล ศปป.5 กอ.รมน. ร่วมรณรงค์ ลดภาวะโลกร้อน และขยะล้นโลก ด้วยการใช้ถุงผ้า บอกลาถุงพลาสติก ผลงานการผลิตถุงผ้า 05 ISOC โดยส่วนสนับสนุน ศปป.5 กอ.รมน.

72

พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ พร้อมด้วยกำลังพล ศปป.5 กอ.รมน. ร่วมรณรงค์ ลดภาวะโลกร้อน และขยะล้นโลก ด้วยการใช้ถุงผ้า บอกลาถุงพลาสติก ผลงานการผลิตถุงผ้า 05 ISOC โดยส่วนสนับสนุน ศปป.5 กอ.รมน.