กองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า นำประชาชนไหว้พระสวดมนต์ สร้างความเข้มเข็งชาวไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้

138

 

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.00 น. ที่ลานปฏิบัติธรรม เขาพระศรีศากยมุณีพุทธโคดม ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พันเอก วรวีร์ จันทร์เรือง หัวหน้าแผนกความมั่นคงทางสังคม ศูนย์ประสานงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร กองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญบุญไหว้พระสวดมนต์ทำวัตรเย็นเจริญจิตภาวนา เนื่องในวันพระ ซึ่งได้นิมนต์พระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดยะลามาบรรยายธรรมในครั้งนี้ โดยมีกำลังพล และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจพุทธ ศาสนิกชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ตลอดจนเป็นการขับเคลื่อนผู้นำเครือข่ายพี่น้องไทยพุทธ ในพื้นที ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งผลดี และเกื้อกูลต่อการแก้ปัญหาให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุข