โครงการระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร กอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา

298

วันที่ 5 ก.พ. 63 พ.อ.ยุวัต ขันธปรีชา รอง ผอ.รมน.จังหวัด นครราชสีมา(ท.)ได้กรุณามอบหมายให้ พ.อ.วีระศักดิ์ สาระชาติ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัด นครราชสีมา,ร.ท.วินัย ขุนเจริญ จนท.ปฏิบัติการ กอ.รมน.จังหวัด นครราชสีมาและ ร.ต.สุพัฒน์ พัฒนะโพธิ์ จนท.ธุรการฝ่ายงานข่าว กอ.รมน.จังหวัด นครราชสีมาร่วมกับ กอ.รมน.ภาค 2 ลงพื้นที่ตรวจสอบ  กลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับการติดตั้งโครงการระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ในพื้นที่ ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา โดยมี นายกเทศบาลตำบลบัลลังก์และกลุ่มชาวบ้านที่ได้รับมอบโครงการ ให้การต้อนรับ สรุป ผลการตรวจสอบ กลุ่มชาวบ้าน ที่ได้รับติดตั้งโครงการ ทั้ง 22 กลุ่ม มีปริมาณน้ำ เพียงพอใช้ เพื่อการเกษตร และใช้ในครัวเรือนเพื่อเตรียมรับมือภัยแล้ง และมีขวัญกำลังใจและมิตรสัมพันธ์อันดี พร้อมจะช่วยประชาสัมพันธ์และขยายผลโครงการต่อไป การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย