โฆษก กอ.รมน.แจง นายกฯ มอบให้ “กอ.รมน.บูรณาการร่วม กับ พาณิชย์-สาธารณสุข” ประสานผู้ประกอบการผลิตหน้ากากอนามัย นำสินค้าออกจำหน่ายให้ประชาชน

506

พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่าจากสถานการณ์มลพิษจากฝุ่นละออง PM 2.5 และโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน   นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีความห่วงใยต่อสุขภาพ และพลานามัยของประชาชน จึงได้มอบหมายให้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) บูรณาการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงสาธารณสุข เข้าประสานงานและขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการโรงงานผู้ผลิต “หน้ากากอนามัย” จำนวน 27 แห่ง ในพื้นที่ภาคกลางจำนวน 26 แห่ง และพื้นที่ภาคเหนือจำนวน 1 แห่ง ที่มีกำลังผลิตและมีสินค้าอยู่ในสต๊อกนำออกจำหน่ายหรือส่งให้กับตัวแทนจำหน่ายเพื่อให้ประชาชน ได้มีหน้ากากอนามัยใช้สวมใส่ป้องกันจากผลกระทบข้างต้น โดยที่ผ่านมา นรม/รมว.กห. ในฐานะ ผอ.รมน. ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันรณรงค์การใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีโดยไม่สวมใส่ผิดด้านให้ความรู้ คำแนะนำ พร้อมศึกษาข้อมูลเพื่อหาแนวทางป้องกันให้ปลอดภัยจาก มลพิษ ฝุ่นละออง PM 2.5 และเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019  กอ.รมน. จึงใคร่ขอความร่วมมือกับสื่อมวลชน ช่วยประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ให้กับประชาชน ได้รับทราบความคืบหน้าจากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

#ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการ กอ.รมน.