รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะประสานงานในพื้นที่ ขับเคลื่อนงานหนุนเสริมการพูดคุยเพื่อสันติสุข

170

วันนี้ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.20 น. ที่ห้องประชุมแพนดูล่า โรงแรมปาร์คอินทาวน์ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า / เลขานุการร่วมคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะประสานงานระดับพื้นที่ เรื่อง ทิศทางและการออกแบบการขับเคลื่อนงานหนุนเสริมการพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต. โดยมีผู้แทนจากกลุ่มงานต่างๆ 9 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานความมั่นคงและองค์กรภาครัฐ , กลุ่มงานศาสนาและวัฒนธรรม, กลุ่มงานการศึกษา, กลุ่มงานวิชาการ , กลุ่มงานพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก, กลุ่มงานเด็ก เยาวชน และสตรี, กลุ่มงานสื่อมวลชน การสื่อสารและเทคโนโลยี, กลุ่มงานยุติธรรม, กลุ่มงานการปกครองท้องที่และท้องถิ่น รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมในครั้งนี้

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะประสานงานระดับพื้นที่ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ที่จะขับเคลื่อนงานตามภารกิจที่ได้รับ และสามารถสร้างสภาวะแวดล้อมในพื้นที่ให้เกื้อกูลต่อการพูดคุยเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ผู้ร่วมประชุมจากทั้ง 9 กลุ่มงาน ได้ทำกิจกรรม Workshop กลุ่มย่อย ใน 2 ประเด็น คือ แนวทางกิจกรรมการดำเนินงานเพื่อการหนุนเสริมการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ข้อเสนอแนะของแต่ละกลุ่มตามภารกิจต่อคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ร่วมกันกำหนดทิศทางและการออกแบบการขับเคลื่อนงานหนุนเสริมการพูดคุยเพื่อสันติสุข โดยภายหลังจากการทำกิจกรรม Workshop ทางคณะประสานงานระดับพื้นที่ จะได้สรุปภาพรวมผลการปฏิบัติทั้งหมด เพื่อเข้าสู่การดำเนินงานด้านการพูดคุยเพื่อสันติสุขในห้วงต่อไป