สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ กอ.รมน.จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนในโครงการ We are Citizens เยาวชนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

410

สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ กอ.รมน.จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนในโครงการ We are Citizens เยาวชนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ณ โรงเรียนมหรรณพาราม, โรงเรียนศรีอยุธยา, โรงเรียนเบญจมราชาลัย และโรงเรียนทวีธาภิกเษก