กอ.รมน. จังหวัด​สงขลา เปิดโครงการปราชญ์ร่วมใจ สรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2563

139

กอ.รมน. จังหวัด​สงขลา เปิดโครงการปราชญ์ร่วมใจ สรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดวิทยากรบรรยายจากวิทยากรขุนด่าน บรรยายเกี่ยวกับ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับศาสตร์พระราชา การเทิดทูนและหวงแหนสถาบันหลัก จิตอาสา และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนการใช้ชีวิตให้มีความทันสมัย ที่รู้เท่าทัน และมีความพอเพียง เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันอย่างมีเหตุผลและพอประมาณ ในการนี้ได้มอบอุปกรณ์ทำการเกษตร เมล็ดพันธ์ุ ถุงผ้าลดโลกร้อน และได้เข้าเยี่ยมชม ภายในฐานเรียนรู้ ของศูนย์การเรียนรู้บ้านมาบเตย พิพิธภัณฑ์เภานุ่นนาม ซึ่งภายในได้จัดโชว์ ตะเกียงโบราณ ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านมาบเตย หมู่ 3 ต.แดนสงวน อ.ระโนด จ.สงขลา