กอ.รมน.ภาค 4 สน. ร่วมส่งผู้เดินทางไปปฏิบัติธรรม ณ ประเทศอินเดียและเนปาล รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563

779

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. ที่ บริเวณอาคารเอนกประสงค์ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา พลตรี ศานติศกุนตนาค เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีส่งผู้เดินทางไปปฏิบัติธรรม ณ ประเทศอินเดียและเนปาล รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563 ซึ่งมีประชาชนชาวไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีกำหนดเดินทางไปปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2563 โดยมี ผู้บังคับบัญชา กำลังพล สื่อมวลชน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน

สำหรับโครงการการเดินทางไปปฏิบัติธรรม ณ ประเทศอินเดียและเนปาล ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่พี่น้องชาวไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ในการสืบทอดเผยแผ่และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่กับสังคมตลอดไป อีกทั้งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ปลูกฝังศีลธรรมและจริยธรรมให้กับประชาชนชาวไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน แบ่งเป็น 3 รุ่นๆ ละ 100 คน รุ่นที่ 1 เดินทางวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2563 , รุ่นที่ 2 เดินทางวันที่ 13 – 22 มีนาคม 2563 และรุ่นที่ 3 อยู่ในขั้นตอนกรรมวิธีจัดหาบริษัท

พลตรี ศานติ ศกุนตนาค เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ให้ความสำคัญกับพี่น้องไทยพุทธในการมีโอกาสเดินทางไปปฏิบัติธรรม ณ สังเวชนียสถาน อันเป็นสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และเสด็จปรินิพพานของพระพุทธเจ้า รวมถึงได้ศึกษาประเพณี วัฒนธรรม ของประเทศที่เป็นสถานที่กำเนิดศาสนาพุทธ นอกจากนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ต้องการให้พี่น้องไทยพุทธได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางสันติวิธีภายใต้ความแตกต่าง ซึ่งการเดินทางไปปฏิบัติธรรม ณ ประเทศอินเดียในครั้งนี้จะได้เรียนรู้ถึงรูปแบบการอยู่ร่วมกันของคนต่างศาสนา อย่างเช่นประเทศอินเดียซึ่งเป็นประเทศที่มีความหลากหลายในการนับถือศาสนาของประชาชนมากที่สุดประเทศหนึ่ง เพื่อนำมาปรับใช้ในการร่วมอยู่กันของพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ทางด้าน นางอรอนงค์ บุญธเนศ ผู้ร่วมเดินทางไปปฏิบัติธรรมณประเทศอินเดีย ได้กล่าวความรู้สึกว่าตนเองรู้สึกดีใจและปลาบปลื้มที่ได้มีโอกาสเดินทางไปปฏิบัติธรรมในครั้งนี้และขอขอบคุณโอกาสดี จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ที่ทำให้ตนเองและอีกหลายคนได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะได้นำความรู้มาเผยแผ่ต่อไป พร้อมทั้งฝากถึงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าอยากให้มีการจัดโครงการนี้ในปีต่อไปเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้คนอื่นได้มีโอกาสแบบตนเอง ได้มีประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ ที่สามารถนำความรู้ นำธรรมะมาปรับใช้สร้างประโยชน์ให้เกิดแก่ตนเอง ต่อครอบครัวและต่อสังคมต่อไป