กอ.รมน. ร่วมกับสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ จัดนิทรรศการวันไทยอาสาป้องกันชาติ ณ บริเวณสกายวอล์ค ด้านหน้าวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร 1 – 4 มี.ค. 63

493

กอ.รมน. ร่วมกับสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ จัดนิทรรศการวันไทยอาสาป้องกันชาติ และร่วมรณรงค์การสร้างความรักความสามัคคีปรองดองของประชาชนชาวไทย ณ บริเวณสกายวอล์ค ด้านหน้าวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ระหว่างวันที่ 1-4 มี.ค.63 เนื่องในวันไทยอาสาป้องกันชาติ 4 มี.ค. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงความสำคัญของวัน ทสปช. และเกิดความรักความสามัคคีปรองดองของประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ มีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก