พล.อ. วุฒิไกร คล้ายวงษ์ (จเร กอ.รมน.) เป็นผู้แทน เลขาธิการ กอ.รมน. ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง

587

เมื่อ 13 มี.ค. 63 พล.อ. วุฒิไกร  คล้ายวงษ์  (จเร กอ.รมน.) เป็นผู้แทน เลขาธิการ กอ.รมน. ได้ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส. SML) รุ่นที่ 1 จำนวน 150 คน เข้าเยี่ยมชมกิจภารกิจและการปฏิบัติงานของ กอ.รมน. โดยหลักสูตร สวปอ.มส. SML รุ่นที่ 1 อบรมเกี่ยวกับการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูงขององค์กร พลเรือน และทหาร โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ ส่งเสริมความรู้ การศึกษา งานการวิเคราะห์ และวิจัยต่าง ๆ ตลอดจนวัฒนธรรม ศีลธรรม เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเผยแพร่ความคิดเห็นทางวิชาการตามวัตถุประสงค์ของ        วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สำหรับการขอเยี่ยมชมในครั้งนี้ ทำให้ได้รับทราบถึงกิจและอำนาจหน้าที่ของ กอ.รมน. ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประสานการปฏิบัติงานและสร้างความเข้าใจกับทุกภาคส่วนต่อไป