ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

264

ประเภท ตอนพิเศษ ง
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/069/T_0001.PDF
ประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/069/T_0002.PDF
คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/069/T_0004.PDF
คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/069/T_0006.PDF
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/069/T_0010.PDF