กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด รายงานเหตุการณ์ประจำวันที่ 13 เมษายน 2563

445

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด
รายงานเหตุการณ์ประจำวันที่ 13 เมษายน 2563
สารวัตรทหารเรือ สนับสนุน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด ตาม พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พุทธศักราช 2548 ห้ามบุคคลใด ทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 – 04.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น และประกาศของหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินส่วนที่เกี่ยวกับด้านความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม ห้ามทำกิจกรรม ห้ามมั่วสุม เว้นแต่ได้รับอนุญาต โดยจัดกำลังสารวัตรทหารเรือ ดังนี้

 1. ประจำจุดตรวจ จำนวน 4 จุด (จำนวน 15 นาย)
  1.1 จุดตรวจสามแยกคลองใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดตราด จำนวน 5 นาย
  1.2 จุดตรวจบ้านนาแกลง ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด จำนวน 3 นาย
  1.3 จุดตรวจบ้านคลองลึก ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 3 นาย
  1.4 จุดตรวจด่านท่าจอด ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด จำนวน 4 นาย
 1. ชุดเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 1 ชุด (จำนวน 5 นาย)
  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และไม่พบผู้กระทำผิด