ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนฯ ด้านการทำประมงผิดกฎหมาย ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 1

561

ห้วงวันที่ 9 – 13 มี.ค. 63 ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์ด้านการทำประมงผิดกฏหมาย ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 1 ( กอ.รมน.จังหวัดตราด, กอ.รมน.จังหวัดจันทบุรี และ กอ.รมน.จังหวัดระยอง ) โดยเดินทางเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด และจัดการอบรมให้กับมวลชน เพื่อพัฒนาเครือข่ายมวลชนให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็นเครือข่ายในการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน.  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้เดินทางตรวจภูมิประเทศในพื้นที่ และตรวจเยี่ยมท่าเรือ – แพปลา ด้วย  ซึ่งกลุ่มเครือข่ายมวลชนที่เข้ารับการอบรมฯ มีทัศนคติที่ดี ตั้งใจรับฟังการบรรยาย และซักถามข้อสงสัย รวมถึงได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาด้านการทำประมงในพื้นที่

#http://www.3occ.isoc.go.th/?p=2427