การจ้างปรนนิบัติบำรุง ระบบสารสนเทศข่าวกรองและระบบฐานข้อมูลกลางด้านความมั่นคงในพื้นที่ จชต. และการรักษาดูแลอุปกรณ์ทางด้านเครือข่าย

59

รายละเอียด