ซื้อเครื่องรบกวนสัญญาณการจุดระเบิดด้วยสัญญาณ DTMF แบบติดตั้งบนยานพาหนะ สนันสนุน ภารกิจการแก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีคัดเลือก

37

รายละเอียด