จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ๑ ๑/๔ ตัน (ฮัมวี่) แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (OPEN END) สนับสนุน กอ.รมน. ภาค ๔ สน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีคัดเลือก

35

รายละเอียด