ซื้อครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการซ่อมปรับปรุงสถานีวิทยุเคลื่อนที่ทักษิณสัมพันธ์ สนับสนุนภารกิจ ของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพิ่มเติม จำนวน ๕ สถานี โดยวิธีคัดเลือก

18

รายละเอียด