ร้านค้าที่ไม่ลงทะเบียนบนแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” มีความผิดหรือไม่

42