ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.ภาค 3 สย.1 จากงบทรงชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14

รายละเอียด