จ้างซ่อมระบบกำหนดสิทธิการเข้าออกสถานที่ภายในค่ายสิรินธร RFID แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (OPEN END) สนับสนุน กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีคัดเลือก

13

รายละเอียด