โครงการแจกจ่ายอาหารกลางวันให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

129

กอ.รมน.จังหวัดชลบุรี
เมื่อ 220830-1500 พ.ค.63 พ.อ.วิทยา สุวรรณดี รอง ผอ.รมน.จังหวัดชลบุรี(ท.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานกิจการมวลชนและชุดชุมชนสัมพันธ์ (ขุนด่าน) กอ.รมน.จังหวัดชลบุรี ร่วมปฏิบัติกิจกรรมในโครงการแจกจ่ายอาหารกลางวันให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนในเขต อ.พานทอง ณ วัดหนองตำลึง ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี โดยจัดรถครัวสนาม มทบ.14 ประกอบอาหารมื้อกลางวันพร้อมน้ำดื่มแจกจ่ายประชาชน จำนวน 500 ชุด ระบบการแจกจ่ายมอบให้ประชาชนที่มารอรับ ณ จุดตั้งครัวสนาม จำนวน 400 ชุด ,มอบให้รถจักรยายนต์ ARMY DELIVERY นำไปแจกจ่ายให้ประชาชนถึงชุมชน จำนวน 50 ​ชุด และนำไปใส่ “ตู้ปันสุข” ในพื้นที่จำนวน 50
ชุด กิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก “กองทุนชลบุรีต้องรอด” และในโอกาสเดียวกัน อ.พานทง ได้จัดถุงยังชีพ จำนวน 300 ชุด มามอบให้ประชาชนในเขต อ.พานทอง โดย อ.พานทอง และหน่วยงานท้องถิ่นได้จัดเจ้าหน้าที่และจิตอาสา ร่วมอำนวยความสะดวก, จัดระเบียบ, จัดระบบคัดกรอง และสร้างการรับรู้ในการป้องกันโรคให้แก่ประชาชนที่มารับอาหารให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด ผลการปฏิบัติประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ฯ ได้รับความพึงพอใจจากการบูรณาการส่วนราชการและหน่วยงานในท้องถิ่น เพื่อเข้ามาดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างจริงจัง การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย