จ้างจัดทำอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับดำเนินโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดองฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

37

รายละเอียด