จ้างจัดทำป้ายไวนิลและคู่มือให้ความรู้เรื่องโรค โควิด๑๙ ในกิจกรรมตามแผนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

37

รายละเอียด