ตรวจเยี่ยมฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด-19 พื้นที่ จ.นราธิวาส

101

✅ วันนี้ (27 พฤษภาคม 2562) เวลา 09.00 น. พลเอก ศิวะ ภระมรทัต ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย โครงการฟาร์มตัวอย่างฯบ้านโคกโก ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส และโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านโคกไร่ใหญ่ ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้พระราชทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงาน ขาดรายได้จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้สามารถมีรายได้ พึ่งพาตนเอง ตลอดจนมีความรู้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมี พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4, นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ในการนี้ ผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด- 19 ทั้ง 4 ฟาร์ม ได้รับมอบเมล็ดพันธ์ุข้าวสารพระราชทาน พันธุ์ดอกมะลิ 105 เพื่อนำไปขยายพันธุ์สำหรับแจกจ่ายให้เกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

📌 สำหรับความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด -19 บ้านโคกโก ดำเนินการบนพื้นที่ 10 ไร่ มีสมาชิก 30 คน ขณะนี้ได้ปรับพื้นที่ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่แล้ว 70% ส่วนอีก 30% คือการก่อสร้างอาคาร นอกจากนี้สมาชิกฟาร์มยังได้เริ่มปลูกพืชผัก ปลูกหญ้าแฝก รวมถึงทำแซนวิชปลา ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของปลาและสัตว์น้ำต่างๆ ทั้งนี้จุดเด่นของฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านโคกโก คือ ปลูกพืชปลอดสารพิษ, การแปรรูปผลผลิต, การเลี้ยงแพะ และการเลี้ยงปลาธรรมชาติ และโครงการฟาร์มตัวอย่างฯต้านภัยโควิด -19 บ้านโคกไร่ใหญ่ มีสมาชิก 40 คน ดำเนินการบนพื้นที่ 35 ไร่ แบ่งพื้นที่เป็น 3 โซน ขณะนี้ได้ปรับพื้นที่โดยใช้เครื่องจักรคืบหน้ากว่า 70% มีการทำแซนวิชปลา ปลูกหญ้าแฝก ปลูกพืชเศรษฐกิจ พร้อมผันน้ำเข้าพื้นที่ และจะทำการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ในลำดับต่อไป โดยจุดเด่นของฟาร์มคือ การแปรรูปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์, หม่อนกินผล, การเลี้ยงผึ้งโพรง, แหล่งอาหารปลอดสารพิษ และมีแหล่งน้ำที่เพียงพอ ในการนี้ ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทานและคณะ ได้ร่วมกันปล่อยปลากินพืชจำนวน 25,000 ตัว เพื่อขยายพันธุ์ เป็นแหล่งอาหารให้แก่คนในพื้นที่ต่อไป

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์
#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า