จ้างเหมาบริการติดตั้งชุดสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ตามโครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

40

รายละเอียด