ราชกิจจานุเบกษา

35

ประเภท ตอนพิเศษ ง
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๘)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/126/T_0042.PDF
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๙)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/126/T_0044.PDF