ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการชุมชนร่วมใจการเษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านไหนหนัง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

41

รายละเอียด