กิจกรรมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ปลูกผักสวนครัว และแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ผักในชุมชน

60

เมื่อ 29 พ.ค. 63 กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. พร้อมด้วย พัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทา จัดกิจกรรม “บ้านนี้มีรัก แลกเปลี่ยนพันธุ์ผัก ร่วมใจ๋ฮอมฮัก ปลูกผักกินเอง” ณ หมู่บ้าน ดอยแช่ ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อความมั่นคงทางอาหาร โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเป็นคลังอาหาร ส่งเสริมให้ประชาชน มีอาหารบริโภคในครัวเรือน ปลูกผักสวนครัว เป็นพื้นฐานสู่ความพอมี พอกิน พอใช้ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในหมู่บ้าน และตำบลต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่งในการร่วมกันปลูกผัก และแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ผัก กล้าพันธุ์พืชผักสวนครัว นี้ เพื่อนำไปเพาะปลูก รับประทานในครัวเรือนและแบ่งปันกับครัวเรือน อื่นๆ เป็นการร่วมมือร่วมใจกันในช่วงสถานการณ์โควิด-19 พร้อมกันนี้ได้ให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อขยายผลไปยังหมู่บ้าน ตำบลต่างๆ ต่อไป