กอ.รมน.สร้างรอยยิ้มสร้างอาชีพสู่ชุมชน….ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

69

วันที่ 5 มิ.ย. 63 เวลา 0900
พ.อ. รุศมนตรี จิณเสน รอง ผอ.รมน.จังหวัดน่าน(ท) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการ “ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ณ หอประชุมหมู่บ้านปัวชัย ม.7 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน โดยมี น.ส.อศิรวรรณ เพาะพืช ปลัดอาวุโสอำเภอภูเพียง และผู้นำชุมชนร่วมพิธีฯ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ จำนวน 30 คน มีการบรรยายปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ,การสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ, การร่วมกันปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการสร้างเครือข่ายมวลชนให้เข้มแข็งโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยชุดวิทยากรมวลชนสัมพันธ์(ขุนด่าน)ฯ ซึ่งก่อนเข้ารับการฝึกอบรม รพ.สต.บุปผาราม อ.ภูเพียง ได้จัดเจ้าหน้าที่ อสม. มาดำเนินการคัดกรอง และจัดระเบียบการนั่ง (Social Distancing) ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19 อีกด้วย ในการนี้ กอ.รมน.จังหวัดน่าน ร่วมกับ กศน.น่าน ได้จัดวิทยากรที่ประสบความสำเร็จในการสร้างอาชีพมาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 2 กิจกรรมอาชีพทางเลือกประกอบด้วย
1. การแปรรูปเนื้อสัตว์(แหนมหมู) โดยนางทองมา ใจมุ่ง ประธานกลุ่มทำแหนมหมู “ริมน่าน”
2. การทำไข่เค็ม สูตร กศน.น่าน โดยนายธนวัฒน์ คำใจดี จาก กศน.อ.เวียงสาฯ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้นำไปต่อยอดเป็นการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้) ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯมีความตั้งใจจดจำสูตรและให้ความสนใจในกิจกรรมอาชีพทางเลือกเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในสถานการณ์ในปัจจุบัน คนไทยทุกคนล้วนได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 ด้วยกันทั้งนั้น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในการที่เราจะอยู่รอดด้วยการพึ่งพาตนเองตามวิถีแบบไทย “ในน้ำมีปลา…ในนามีข้าว”