ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และตระหนักป้องกันโรคโควิด-19  ไม่ให้แพร่กระจาย และ แจกจ่าย ,อาหาร และน้ำดื่ม

443

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.63 เวลา 1000 -1600 พ.อ.สมหมาย  บุษบา รอง ผบ.มทบ.28 / รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ย.(ท.)  ร่วมกับ โรงน้ำแข็งกิจวารี  จ.เลย , ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย   , มทบ.28  และภาคประชาชน  มอบหมายให้ ชุดชุมชนสัมพันธ์ (ขุนด่าน) ดำเนินการลงพื้นที่   นำรถประชาสัมพันธ์  กอ.รมน.จังหวัด ล.ย.เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจ และตระหนักป้องกันโรคโควิด -19  ไม่ให้แพร่กระจาย      และ แจกจ่าย  ,อาหาร และน้ำดื่ม เพื่อเป็นสายธารน้ำใจ  ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย และสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคแพร่ระบาด (COVID – 19 ) อาทิเช่น  ,ผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพัง , ผู้พิการ , ผู้ป่วยติดเตียง  ,  คนงานก่อสร้าง  , และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  พื้นที่  ต.ชัยพฤษ์ อ.เมืองเลย และ ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย รายละเอียดดังนี้
1) นโยบาย พ.อ.สมหมาย  บุษบา รอง ผบ.มทบ.28 / รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ย.(ท.)  ได้เล็งเห็นถึง  การสร้างการรับรู้และเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่    จึงได้จัดรถ หน่วย กอ.รมน.จังหวัด ล.ย.  เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และตระหนักป้องกันโรคโควิด-19  ไม่ให้แพร่กระจาย    ให้เข้าทุกชุมชน    และได้ตะหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนในสถานการณ์ปัจจุบัน  การระบาดของไวรัส COVID-19  เพื่อเป็นการลดการมารวมตัวกันของประชาชนในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง  ตามประกาศของรัฐบาลเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing   ในฐานะหน่วยงานด้านหลักด้านความมั่นคง ฯ  และเป็นหน่วยงานบูรณาการ จึงมีแนวคิดจะช่วยเหลือประชาชน เพื่อแจกจ่ายประชาชน ให้ได้รับอย่างทั่วถึง และสอบถามสภาพความเป็นอยู่   จึงได้จัดเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด ล.ย. เข้าแจกจ่าย ฯ ในพื้นต่าง ๆ
2 ) จากการเข้าสอบถามราษฎรถึงผลกระทบ  :
2.1 )  ได้รับความเดือดร้อนจากการประสบวาตภัย ราษฎรมีความลำบากเดือดร้อน หลังคาเสียหาย  มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานรัฐทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยเหลือ ฯ
2.2  ) ทราบว่าสภาพความเป็นอยู่และปัญหาพบว่า ราษฎรมีความลำบากเดือดร้อนอยู่บ้าง บางราย  มีปัญหาเรื่องการเดินทางไปทำกรีดยางพารา เนื่องจาก ต้องกรีดในเวลากลางคืน เพราะต้องกรีดในเวลากลางคืน  และการขายล็อตเตอรี่มีรายได้ลดลง   แต่มีการเข้ามาดูแลเอาใจใส่จากหน่วยงานรัฐ  และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ได้มาแจก ข้าวสาร อาหารแห้ง ในครั้งนี้