โครงการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง (โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ) ส่งเสริมการประกอบอาชีพ

32

พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน.จังหวัดสงขลา(ท)
ประธานพิธีเปิด โครงการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง (โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ) โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ และสาธิตการแปรรูปกล้วยน้ำว้า “กล้วยทอดนายพัน” โดยฝึกอบรม และสาธิตให้กับประชาชน(เกษตรกร)ในพื้นที่ บ้านปากรอ และบ้านป่าขาด คุณอารีรัตน์ ศิริพงษ์ ปราช์ญชาวบ้าน ร่วมกับ ดร.อาคม ปะหลามานิตย์ อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการระบบพลังงาน ม.สงขลานครินทร์ เพื่อเพิ่มมูลค่า (value added) และความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์อาหาร ให้สามารถจำหน่าย ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค มีมาตรฐานด้านความปลอดภัย (food safety) และเพิ่มรายได้ของประชาชน จำนวน 41 คน โดยมี ปลัดอาวุโสอำเภอสิงหนคร, พัฒนาการอำเภอสิงหนคร, ปลัดประจำตำบลป่าขาด, พัฒนากรตำบลป่าขาด, นายชาญวิทย์ รัตนชาติ ผู้จัดการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเทพหยา, และ ผช.สด.อ.สิงหนคร ให้การต้อนรับ และร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านเทพหยา ต.ป่าขาด อ.สิงหนคร จ.สงขลา