ประกาศสำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2563

993

ประกาศรับสมัครนายทหารประทวนปี 63