ประกาศสำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2563

3391

ประกาศรับสมัครนายทหารประทวนปี 63