ซื้อสป.3 เพื่อใช้ในการเดินทางไปตรวจติดตามงานโครงการ อพป. ปีงบประมาณ 2563 ของ กอ.รมน.ภาค 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

45

รายละเอียด