ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงปฏิบัติการภาคพื้น (ธุรการ) ของ กกล.ทบ. ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพิ่มเติม ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อสนับสนุนแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้

41

รายละเอียด