กิจกรรมโครงการสร้างความเข้มแข็งระดับตำบล อย่างยั่งยืน

123

เมื่อ 17 ก.ค.63  กอ.รมน.จังหวัดภูเก็ต นำโดย พล.ร.ต. วโรดม สุวารี รอง ผอ.รมน.จังหวัด ภูเก็ต(ท.) มอบหมายให้ น.อ.บัณฑิต ขวัญชื่น หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย พ.อ.จรูญ เกิดแก้ว รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัดภูเก็ต และ จนท.กอ.รมน.จังหวัด ภูเก็ต จัดกิจกรรมโครงการสร้างความเข้มแข็งระดับตำบล อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 ทำแกงไตปลาแห้งและน้ำพริกผัดกากหมู ณ ศูนย์อบรมวัดพิทักษ์สมณกิจ ต.รัษฎา จ.ภูเก็ต มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 30 คน ผลการจัดกิจกรรมโครงการฯ ผู้เข้ารับการอบรมมีความสนใจ/ตั้งใจทำกิจกรรมร่วมกัน เนื่องจากการทำแกงไตปลาแห้งและน้ำพริกผัดกากหมูครั้งนี้สามารถเอาความรู้ที่ได้รับไปทำเอง(ไว้รับประทานในครอบครัว)เพื่อเพิ่มทักษะและสามารถพัฒนาต่อยอดผลิตเป็นอาชีพเพื่อขายในตลาดท้องถิ่นให้กับคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวได้