การประสานงานตามกลไกเฝ้าระวัง การใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

279

สำนักงาน ป.ป.ท. : นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิต (รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.),นางสาวมนัสนันท์ จรัลจรูญพงษ์ (ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการและกำกับ ศปท.),ว่าที่ร้อยโท เจนรบ พละเดช (นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ) และนายวิกร แก้วกำไร(นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ) ได้ขอความร่วมมือเพื่อประสานงานตามกลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 โดยมี พล.อ.วุฒิไกร คล้ายวงษ์ (จเร กอ.รมน), พล.ท.จิรฐิต  ธีรกุล (รองจเร กอ.รมน) และคณะ ให้การต้อนรับและร่วมประชุม ณ ห้องประชุมตึก ศปก.ทบ.(เดิม)ชั้น 2